Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

VIII CHRZANOWSKA WIOSNA ARTYSTYCZNA im. ALINY SZCZUPIDER

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie zaprasza na przegląd twórczości artystycznej seniorów.

Organizator:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie                   

Termin i miejsce:  13 maja 2017r. - w godz. 10.00- 16.00

Sala teatralna Miejskiego Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji

32-500 Chrzanów ul. Broniewskiego 4

Cel Imprezy:

-  Animacja działalności artystycznej środowisk seniorów skupionych w Uniwersytetach
   Trzeciego  Wieku

- Popularyzacja i promocja dorobku artystycznego  UTW

- Integracja środowisk artystycznych  UTW

- Wymiana doświadczeń

- Promocja Chrzanowa i Ziemi Chrzanowskiej.

 

Regulamin :

 1. Impreza ma charakter prezentacji dorobku artystycznego zespołów działających
  pod patronatem UTW : chórów, zespołów wokalnych, duetów, solistów, małych form teatralnych, kabaretów, grup
  tanecznych oraz prac plastycznych / malarstwo, rzeźba, w tym rękodzieło /.

 

 1. Wyznacza się limity czasowe prezentacji:

 chóry i zespoły wokalne  do               15 min. ( nie więcej niż trzy utwory )

 soliści i duety do                                    8 min.   ( maksymalnie 2 utwory )

 małe formy teatralne, kabarety do                                                   20 min.

 taniec                                                                                                 5 min.

 plastyka                                                                     5 prac z każdego UTW

 

 1. W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacji, Organizatorzy
  zastrzegają sobie prawo przerwania występu, co spowoduje dyskwalifikację zespołu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 21 kwietnia 2017 r.
  karty zgłoszenia zespołu /w załączeniu/ na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Focha 3
  oraz wpłaty kwoty wpisowej na konto Stowarzyszenia UTW  w Chrzanowie (
  Nr konta BS  79 84440008 0000 0082 2325 0001) z dopiskiem „DAROWIZNA”
     
   wg następujących kategorii:
 • chór - 30,00zł.
 • zespół wokalny - 30,00 zł.
 • mała forma teatralna - 30,00 zł.
 • kabaret - 30,00 zł
 • grupa taneczna – 30,00 zł.
 • soliści - 10,00zł,
 • duety - 10,00zł,
 • plastyka – 20,00 zł.

 1. Prezentacje odbędą się w kolejności ustalonej przez organizatorów, po konsultacjach
  z kierownikami zespołów

 

 1. Harmonogram imprezy zostanie umieszczony na stronie Organizatora www.utw.chrzanow
    po 30 kwietnia 2016 r.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu z przyczyn obiektywnych,
  niezależnych od UTW w Chrzanowie
 2. Profesjonalne jury powołane jest przez Organizatora, jego decyzje są ostateczne
  i niepodważalne
 3. Laureat Głównej Nagrody VIII Wiosny Artystycznej zostanie wyłoniony decyzją jury
  Dopuszcza się opinię przedstawicieli poszczególnych UTW  jako głos publiczności.
       /jedna osoba z każdego UTW zgłoszona osobowo na karcie zgłoszenia/

 

 1. Laureat otrzymuje Puchar Prezesa UTW w Chrzanowie.

 

 1. Najlepsze zespoły artystyczne w każdej kategorii otrzymują wyróżnienia i dyplomy.

 

 1. Każde UTW otrzymuje pamiątkową statuetkę.

 

 1. Organizatorzy zapewniają zespołom poczęstunek.

 

 1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu.

 

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom kompleksową obsługę techniczną prezentacji.

 

 1. W przypadku korzystania z rekwizytów i dekoracji – czas montażu i demontażu
  nie może przekroczyć
  5 min.

 

 1. Impreza współfinansowana jest ze środków Gminy Chrzanów.

Bliższych informacji dotyczących szczegółów organizacji prezentacji udziela Urszula Liszka sekretariat UTW         >  tel. 32/ 724 12 67

Serdecznie zapraszamy do udziału w
VIII

Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej
Seniorów im. Aliny Szczupider

" A w sercu ciągle maj "